Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.doconcert-ticket.com

บริษัท ดูคอนเสิร์ต จำกัด (“บริษัท”) ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ www.doconcert-ticket.com ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและเคารพในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด การเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือการซื้อสินค้าหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ หมายถึงท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดศึกษานโยบายนี้อย่างละเอียด

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการบนเว็บไซต์ www.doconcert-ticket.com และลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวกับทางเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงข้อมูลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น บริษัทตกลงจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และบริษัทอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อ

  • ประมวลผลและบริหารการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
  • สื่อสารกับท่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือข้อความทางมือถือเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์
  • ตอบคำถามของท่านเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการลูกค้า หรือกระทำการอื่นใดเพื่อตอบคำถามของท่าน
  • สร้างการส่งเสริมการขายเฉพาะกลุ่มโดยการรวมข้อมูลส่วนตัวกับข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนตัวของท่าน เช่นจำนวนครั้งและประเภทการซื้อของท่าน หรือประโยชน์ใดๆ ที่ท่านได้รับผ่านเว็บไซต์
  • จัดทำข้อเสนอการขายเฉพาะกลุ่มโดยพิจารณาจากข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับการยินยอมจากท่าน โดยไม่รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้จัดงาน หรือผู้จัดการแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือการเปิดเผยให้กับบริการอื่นซึ่งสนับสนุนการใช้งานและการบริการลูกค้า เช่น ผู้ประมวลบัตรเครดิต ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน หรือ ผู้ให้บริการอีเมล เป็นต้น ตราบใดที่ผู้ให้บริการดังกล่าวตกลงที่จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลบางส่วน เมื่อมีคำร้องขอโดยชอบด้วยกฎหมาย จากหน่วยงานทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัท พนักงาน ตัวแทน และผู้ใช้งานเว็บไซต์ท่านอื่น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลอาจเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ เนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บไซต์นี้เป็นเนื้อหาที่ปรับปรุงล่าสุด บริษัทจะแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ให้ท่านทราบทางหน้าเว็บไซต์เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูล บริษัทขอแนะนำให้ท่านเข้าชมและตรวจสอบเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการที่บริษัทป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่าน

การคุ้มครองความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการบนสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย และมีการดำเนินการตามความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ เทคนิค และการจัดการเพื่อป้องกันความสูญเสีย การใช้งานอันไม่สมควร การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนความรับผิดในการคุ้มครองความปลอดภัยดังกล่าว เนื่องจากไม่มีระบบหรือการส่งข้อมูลใดทางเครือข่ายสาธารณะใดที่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยได้โดยสมบูรณ์